Za drogo? Ustaw alerty cenowe na e-booki i kupuj taniej!

After Party: promocja urodzinowa Ebookpoint przedłużona! Oto moje rekomendacje

Promocja urodzinowa Ebookpoint została przedłużona o 24 godziny!

Tego można się zwykle przy dwóch największych promocjach tej księgarni spodziewać, chociaż nie zawsze jest to regułą. Myślę, że kiedyś zaskoczą i Was i mnie, przedłużając promocję po raz drugi, albo przeciwnie – nie przedłużając wcale. :)

Ale na pewno jeszcze przez niedzielę możemy wziąć udział w całej zabawie.

O samej promocji pisałem dwa razy:

Aktualizacja z 8 listopada: promocja już się skończyła. 

A teraz – również tradycyjnie – kilka polecanych przeze mnie książek.

Moje rekomendacje z promocji urodzinowej

Jak już nieraz bywało, skupiam się na literaturze faktu.

1. Połącz kropki – Łukasz Lamża (19,90 zł)

Nowa książka znanego popularyzatora nauki, tym razem o tym, jak najnowsze technologie mogą zmienić już niedługo nasze życie. Już we wstępie autor przyznaje, że stawia na konkret, bo wkurzają go wizjonerzy, bawiący się w fantastykę naukową. Tymczasem wiele dzisiejszych wynalazków jest tak ważnych i fascynujących, że warto poznać je bliżej.

Moim drugim celem jest zarażenie was moim entuzjazmem do wszystkich tych wspaniałych doniesień z ostatnich lat i miesięcy, które stawiają mi włosy na głowie. O ile męczą mnie na dłuższą metę fantaści, którzy wydają się nie rozumieć omawianych przez siebie technologii, a jednocześnie przewidują ich przyszły rozwój, jeszcze bardziej męczą mnie zblazowane zrzędy. Osobne miejsce w piekle przewiduję dla tych wszystkich malkontentów, na których nie robią wrażenia żadne realne osiągnięcia technologiczne, ponieważ nie spełniają ich abstrakcyjnych wymogów wspaniałości.

Gdy to czytam, trochę mi się stare programy Sondy przypominają. A sam Lamża prowadzi też na YouTube cykl „Czytamy naturę”, w którym przybliża najciekawsze artykuły z takich pism jak „Nature” czy „Science”.

Co dalej:

 

2. Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii – Brian Porter-Szűcs (24,90 zł)

Najniższa cena w historii na książkę amerykańskiego profesora, która zrobiła niedawno trochę szumu.

Lubimy, jak ktoś się nami zajmuje. Polacy od lat wielbią książki Normana Daviesa, który jednak jest permanentnie w Polsce zakochany i nieraz podkreśla wyjątkowość naszego kraju. Tu mamy podejście odwrotne – próbę pokazania, co Polskę łączyło z historią powszechną i że wiele zjawisk, które u nas obserwowaliśmy nie było takie wyjątkowe.

Polski tytuł książki sugeruje, że inne książki skupiają się na martyrologii, co jest oczywiście uproszczeniem, ale mamy tutaj okazję do przyjrzenia się, jak na naszą historię spogląda autor raczej neutralny.

Warto zauważyć, że choć książka ma swój angielski oryginał: Poland in the Modern World: Beyond Martyrdom, to autor tę wersję przygotował dla polskich czytelników.

Ogólny za­rys hi­sto­rii bę­dzie pol­skim czy­tel­ni­kom do­brze znany, po­dej­rze­wam jed­nak, że mogą być za­sko­czeni tym, jak wy­gląda rze­czy­wi­stość ob­ser­wo­wana z no­wego punktu. Pierw­szą wer­sję tej książki na­pi­sa­łem dla an­glo­ję­zycz­nych od­bior­ców po to, by przed­sta­wić im ogólny za­rys dzie­jów Pol­ski w xx i xxi wieku. W tam­tym wy­da­niu mu­sia­łem za­kła­dać nie­mal zu­pełny brak uprzed­niej wie­dzy, jako że na­wet względ­nie do­brze wy­kształ­ceni an­giel­scy i ame­ry­kań­scy czy­tel­nicy wie­dzą, kim był Jan Pa­weł ii i może Lech Wa­łęsa, zdają so­bie sprawę z tego, że ist­niał kie­dyś ruch zwany „So­li­dar­no­ścią” i że Pol­ska do­świad­czyła wielu okro­pieństw w cza­sie dru­giej wojny świa­to­wej. I tyle. W ni­niej­szej wer­sji tek­stu za­mie­rzam rzecz ja­sna za­ło­żyć, że pod­stawy są nieco bar­dziej so­lidne, zwłasz­cza je­śli idzie o naj­waż­niej­sze na­zwi­ska i daty, po­sta­no­wi­łem jed­nak za­cho­wać w znacz­nej mie­rze struk­turę i treść bez zmian.

Styl jest bardziej publicystyczny niż naukowy, na kanwie naszej historii mamy liczne porównania do tego, co się działo w innych krajach. Zacytujmy fragment na temat dwudziestolecia wojennego.

W na­stęp­stwie za­bój­stwa Na­ru­to­wi­cza pol­ska po­li­tyka stała się tak da­lece dys­funk­cyjna, jak tylko po­li­tyka być po­trafi. W Sej­mie, po­dzie­lo­nym mię­dzy liczne ry­wa­li­zu­jące ze sobą par­tie, stwo­rze­nie ko­ali­cji by­łoby wy­zwa­niem w każ­dych oko­licz­no­ściach, stało się jed­nak na­prawdę nie­moż­liwe wo­bec braku zgody co do sa­mych pod­staw fi­lo­zo­ficz­nych pań­stwa. Nic za­tem dziw­nego, że mię­dzy ro­kiem 1919 a 1926 Pol­ska miała pięt­na­stu pre­mie­rów, spra­wu­ją­cych urząd śred­nio mniej niż sześć mie­sięcy. Ta skłon­ność do po­dzia­łów nie była by­naj­mniej pol­ską spe­cy­fiką, do­ty­kała całą Eu­ropę. Je­śli idzie o Fran­cję i Niemcy, w tym sa­mym okre­sie każdy z tych kra­jów miał dzie­wię­ciu pre­mie­rów, Au­stria i Szwe­cja – po ośmiu, a Gre­cja ze swo­imi pięt­na­stoma do­rów­nała Pol­sce. My­ślimy o Cze­cho­sło­wa­cji jako o wy­spie względ­nej sta­bi­li­za­cji, i słusz­nie: Praga miała mię­dzy 1919 a 1926 ro­kiem je­dy­nie sze­ściu pre­mie­rów. Tak więc Pol­ska bez wąt­pie­nia znaj­do­wała się w czo­łówce, jed­nak nie wy­kra­czała zbyt­nio poza swo­istą normę epoki.

Ta perspektywa sprawia, że chociaż historię Polski znam dość dobrze, lektura książki Portera-Szűcsa jest czymś odświeżającym, choć prawdę mówiąc czasami irytuje.

Co dalej:

 • Książki prowokujące do dyskusji: Wiele e-booków wydawnictwa Filtry jest obecnie najtaniej w historii.
 • Co by było gdyby: Zwrotnice dziejów. Alternatywne historie Polski – Andrzej Chwalba, Wojciech Harpula (14,90 zł) – tę rozmowę dziennikarza i historyka polecałem już kiedyś. To wciąż bardziej pozycja historyczna, niż fantastyczna – i jako historyczna broni się doskonale. Odkrywamy rzeczy nieoczywiste. Jak np. w rozdziale o polskiej reformacji, w którym rozmówcy przekonują, jak blisko było do powstania polskiego kościoła narodowego, niezależnego od Rzymu. Albo co by się działo, gdyby Bolesław Krzywousty nie podzielił kraju między swoich synów?
 • Brzmi znajomo: Polskie piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945 – Sławomir Koper (9,90 zł) – rzecz o tym, jak polscy politycy nawet odmętach wojennych potrafią głównie ze sobą walczyć. To książka o emigracji, ale w kraju w podziemiu nie wyglądało to nieraz lepiej, o czym świadczy druga część: Piekiełko nad Wisłą (14,90 zł).

 

 

3. Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze – Stephanie Land (14,90 zł)

Książka z roku 2019, przeżywa teraz jednak nową popularność ze względu na serial Netflixa. Z recenzji na LC:

Książka Stephanie Land z pewnością weryfikuje nasze utarte stereotypy o USA jako kraju, w którym pieniądze leżą na ulicy. Okazuje się, że nawet tam „pracujący biedni” i kolejki do pomocy społecznej to zjawiska znane, chociaż tacy ludzie pośród dominującego dostatku to nadal osoby stygmatyzowane społecznie. Przy okazji dostajemy dużą dawkę wiedzy o funkcjonujących w Stanach formach pomocy dla samotnych matek, kobiet będących ofiarą przemocy domowej, czy matek studiujących i pracujących jednocześnie. Sporo tego.

Jednocześnie to książka o tym, jak funkcjonują relacje międzyludzkie w USA. Myślę, że niewiele się różnią od naszych, wszak i u nas różnice majątkowe zaznaczają się coraz wyraźniej. Ubóstwo z jednaj strony niszczy przyjaźnie, stygmatyzuje, prowadzi do społecznej izolacji, niechęci, a nawet wrogości. Ale nie brakuje i ludzi dobrych, otwartych, chętnych do bezinteresownej pomocy, ofiarowujących niewiele, ale z dobrego serca. I obie te postawy opisuje autorka, bo ich doświadczyła.

Autorka może irytować, możemy nie popierać jej decyzji, ale dobrze chyba pokazane, w jaką spiralę problemów można wpaść, nawet w kraju, który jest światowym mocarstwem.

Co dalej:

 • To oni spakowali Twojego pierwszego Kindle: Nomadland. W drodze za pracą – Jessica Bruder (19,90 zł) – książka również znana z ekranizacji, o ludziach, którym zamiast wygodnej emerytury została sezonowa praca i mieszkanie w kamperach…
 • Seria amerykańska i nie tylko: Książki wydawnictwa Czarne są teraz w promocjach rzędu 50%.
 • Ameryka i Afryka: Głód – Martín Caparrós (19,90 zł) – tę książkę sprzed paru lat też już nieraz polecałem. Autor w dość ciężkiej emocjonalnie, ale przejrzystej formie przygląda się zjawisku głodu na świecie. A jak się okazuje, ma też co pisać w rozdziale o Stanach, choć tam głód wygląda zupełnie inaczej niż w Afryce czy Azji.

 

4. Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement – Andrzej Nowak (14,90 zł)

Ktoś mógłby powiedzieć, że – no, to jest właśnie historia Polski z elementami martyrologii. Bo prof. Andrzej Nowak pisze z wyraźną tezą, że państwa zachodnie były w 1920 roku gotowe poświęcić Polskę, aby powstrzymać ekspansję państwa sowieckiego. Podobnie jak w 1938 poświęciły Czechosłowację, mając nadzieję, że to zadowoli Hitlera.

Nowak bardzo dobrze pokazuje sposób myślenia zachodnich polityków, przede wszystkim Brytyjczyków, dla których Polska była zawsze mało znaczącym egzotycznym krajem na Wschodzie. A wnioski z lektury są wciąż aktualne – możemy liczyć na wsparcie innych państw tylko wtedy, gdy jest to zbieżne z ich interesami.

Co dalej:

 

 

5. Jedzenie emocjonalne i inne podjadania. Jak poprawić swoje relacje z jedzeniem – Joanna Derda, Marta Pawłowska (19,90 zł)

Modne jest pisanie o dietach, każdy celebryta, któremu uda się schudnąć, pisze o swoim sukcesie, każdy dietetyk, który celebrytę odchudzi opisuje swoją metodę w nowej książce.

Autorki tej książki nie starają się znaleźć cudownego sposobu na zgubienie kilogramów, a raczej przyglądają się tej psychologicznej stronie jedzenia, co dla nas znaczy i jak często są to relacje niezbyt zdrowe.

Sporo w niej mamy o tym, co jako nowocześni ludzie, żyjący w rozwiniętym kraju straciliśmy, jak np. specjalne traktowanie dań świątecznych. Kto dziś czeka na makowca na Boże Narodzenie, skoro można go sobie codziennie kupić w każdej cukierni?

Aha, audiobook jest za 12,90 zł.

Co dalej:

 • Krok po kroku: Schudnij z Kaizen – Jarosław Gibas (14,90 zł) – przeczytałem dawno temu, ale lubię do tego tytułu wracać, autor również bez szukania magicznych sposobów pokazuje, jak możemy zmienić swoje nawyki odżywiania. W wielu miejscach się nie zgadzam, ale i tak lubię.

 

6. Dziesięć powodów, dla których powinieneś natychmiast usunąć swoje konta z mediów społecznościowych – Jaron Lanier (19,90 zł)

Nie, pod wpływem lektury tej książki nie usunę kont na Facebooku czy Twitterze, większa szansa, że mnie tam kiedyś za nieostrożnego lajka zbanują. Autor pokazuje różne metody ingerowania przez social media w nasze życie, od zmiany poglądów, przez manipulowanie nastrojem, aż po psucie zdrowego rozsądku. W ostatnim czasie widzimy to szczególnie, gdy takie sprawy jak pandemia, kryzys migracyjny czy sprawa aborcji polaryzują ludzi tak że skaczą sobie do gardeł w komentarzach.

Dobrym podsumowaniem tej książki jest jedna z recenzji na LC – „Bądź jak kot, bądź niezależny”. Bo znając wszystkie zagrożenia, jakie niosą te media, jesteśmy w stanie wykorzystać je dla siebie i robić też cyfrowy detoks, gdy stwierdzimy, że mamy za dużo.

Co dalej:

 

7. Łukaszenka. Niedoszły car Rosji – Andrzej Brzeziecki, Małgorzata Nocuń (19,90 zł)

Znowu niestety głośno o tym, co kombinuje pan Łukaszenka, warto zatem przeczytać, jak to się stało, że były dyrektor kołchozu zdobył absolutną władzę na Białorusi, a nawet marzyła mu się władza w Rosji?

Małgorzata Nocuń i Andrzej Brzeziecki przedstawiają biografię tego „białoruskiego cara” – od biednego wiejskiego chłopca, który pnie się po szczeblach politycznej kariery, do prezydenta, który po dwudziestu pięciu latach urzędowania słyszy od tłumu na ulicach Mińska: „Odejdź!”. Skrupulatnie analizują także relacje Białorusi z Rosją i z Polską, opowiadają o Galinie Rodionowej – żonie Łukaszenki, od lat żyjącej w wiosce, do której nikt nie ma dostępu, i przyglądają się białoruskiemu społeczeństwu – pełnemu sprzeczności, ale też energii pchającej go do zmiany, która kiedyś wydawała się niemożliwa.

Jest to kolejne wydanie książki z 2014, z historią doprowadzoną do 2020. W LC (ocena 6,9/10) niektórzy narzekają, że nie ma wszystkich afer, z którymi Łukaszenka był związany, no ale to jest reportaż na niecałe 300 stron, a nie praca doktorska.

Co jeszcze?

 • Wielogłos o Białorusi: Ojczyzna dobrej jakości (14,90 zł) – zróżnicowany (tematycznie i jakościowo) zbiór reportaży o współczesnej Białorusi opracowany przez stowarzyszenie Rekolektyw.
 • Nie tylko Łukaszenka: Białoruś dla początkujących – Igor Sokołowski (9,90 zł) – w tym reportażu sprzed paru lat autor próbuje pokazać ten kraj, w którym przez dłuższy czas mieszkał, nie tylko przez pryzmat polityki.
 • Jak powstał cały system? System Białoruś – Andrzej Poczobut (18,90 zł) – książkę polecałem już w 2014, to pasjonująca historia tego, jak kraj, który zrzucił jarzmo komunizmu, tak łatwo dał się wpędzić w dyktaturę. Przypomnijmy, że autor wciąż siedzi w białoruskim więzieniu. Aha, w tym przypadku nietypowo tańszy jest papier – po 11,90 zł, to raczej wyprzedaż złogów magazynowych.

 

8. Hajstry. Krajobraz bocznych dróg – Adam Robiński (14,90 zł)

To jedna z książek, które w pandemicznych czasach zyskały nową wartość. Wiele osób zamkniętych przez ograniczenia podróży odkryło urok najbliższej okolicy. I właśnie o niej – o chodzeniu po Mazowszu i innych polskich nizinach opowiada Robiński. Nie jest to przewodnik, raczej impresje z niespiesznego wędrowania.

Według przeciętnego turystycznego opisu Polska to morze, jeziora, pasek gór i kilka najciekawszych miast pomiędzy. W literackim debiucie Adam Robiński zbacza z tych utartych szlaków i wydeptuje własne ścieżki w poszukiwaniu krajobrazowej egzotyki. Wędruje przez polską Saharę, płynie największą z dzikich rzek, a godzinę jazdy od Warszawy odnajduje Arktykę. Czyni to z pokorą dawnych krajoznawców: pieszo, kajakiem, na nartach. Ale najczęściej po prostu przystaje, żeby zobaczyć więcej: ślady tych, którzy przed wiekami wytyczali pierwsze drogi i znakowali szlaki, zdziczałe sady w miejscach wyludnionych wsi, drzewa tak stare, że mogłyby być tolkienowskimi entami.

Warto ją przeczytać choćby dla pierwszego rozdziału, w którym Robiński prezentuje sylwetkę Lechosława Herza – legendarnego polskiego krajoznawcy, któremu zawdzięczamy choćby sieć szlaków wokół Warszawy.

Co jeszcze?

 • W Bieszczady: Kiczery (14,90 zł) – jeśli odpowiada nam ujęcie Robińskiego, oto druga jego książka, tym razem relacja z wędrówek po mniej znanych Bieszczadach. Równie ujmujące, choć tym razem autor ma wielu konkurentów, bo o Bieszczadach pisze się dużo.
 • Tatry i nie tylko: Świsty i pomruki – Lechosław Herz (14,90 zł) – skoro już o Herzu wspomniałem, oto tatrzańskie historie jednego z naszych najbardziej znanych krajoznawców. Również dalekie od przewodnikowej zwięzłości.

 

9. Starość aksolotla – Jacek Dukaj (14,90 zł)

Ta powieść miała kilka żyć. Zadebiutowała, gdy Allegro zapragnęło uruchomić platformę z e-bookami i w roku 2015 sprzedawało ją na wyłączność, tylko jako e-booka.

Parę lat później książka zniknęła, aby wrócić w wydaniu Wydawnictwa Literackiego, tym razem już w papierze. No i znowu o niej stało się głośno rok temu, gdy na jej (nielicznych) motywach powstał serial „Kierunek: Noc” na Netflixie. Sama ekranizacja była jak stwierdza redaktor culture.pl twórczą zdradą. No, ale to tym bardziej zachęca do sięgnięcia po oryginał.

„Starość aksolotla” to fascynująca i wstrząsająca postapokaliptyczna wizja świata, w którym kosmiczny kataklizm sterylizuje Ziemię ze wszystkiego, co żywe. Nielicznym ludziom na chwilę przed katastrofą udaje się przekopiować scyfryzowane umysły w hardware. Pogrążeni w nostalgii ocaleńcy tworzą cywilizację po cywilizacji, życie po życiu i ludzkość po ludzkości. Dzielą się na gildie, tworzą alianse, prowadzą wojny. Mają swoje polityki, ideologie, szalone religie hardware’u. I podejmują wyzwania, przed jakimi nikt wcześniej nie stawał.

Warto zwrócić uwagę, że w powieści mamy sporo przypisów, w których autor wyjaśnia różne terminy naukowe technologiczne, na które się natkniemy. W tym wydaniu wkomponowane zostały w treść książki.

Co dalej:

 • Więcej Dukaja! A to dobra okazja, bo jego powieści nie były dawno w tak dobrych cenach, wszystko do 19,90 zł.
 • Klasyka końca świata: Ostatni brzeg – Nevil Shute (19,90 zł) – napisana w latach 50. powieść o świecie, który wskutek wojny atomowej czeka na nieuchronny koniec.

 

10. Pieniny i polski Spisz. Trek&Travel. Wydanie 1 – Krzysztof Dopierała (19,90 zł)

Na ten przewodnik zwróciłem uwagę na półce… w Empiku, bo jest świetnie wydany i zawiera sporo informacji, choć oczywiście mniej niż słynne „Pieniny” zmarłego niedawno Józefa Nyki. Ale jadąc w październiku w Pieniny zaopatrzyłem się jednak w… e-booka, który zarówno w MOBI jak i PDF działa na czytniku bardzo dobrze. Gdy jemy kanapkę na szlaku można poczytać o dalszym przebiegu trasy, a gdy wieczorem w miejscu noclegu planujemy wyjścia, to nie trzeba trzymać wielu ksiąg (no, Nykę zabieram, ale to raczej mini-encyklopedia).

I warto zwrócić uwagę na całą serię „Trek&Travel”, bo dzięki tym przewodnikom możemy z czytnikiem przygotować się do wyjazdu w góry. Choć na razie tylko poza Pieninami są Bieszczady, Karkonosze, Ziemia Kłodzka, Tatry Zachodnie i Słowacki Raj.

Co dalej:

 

Inne rekomendacje

Przy okazji poprzednich promocji też przygotowywałem polecenia:

Ceny oczywiście mogą być zupełnie inne, może też się tak zdarzyć że dany tytuł nie załapał się teraz do promocji.

Podsumowanie

Ta promocja na 10. urodziny Ebookpoint jest o tyle nietypowa, że jak widzimy z TOP 100 – chyba po raz pierwszy nie zdominowały jej książki wydawane przez grupę Helion. To jest jak sądzę wyraźny sygnał, że księgarnia nie chce być już kojarzona z Helionem.

Z czym będzie zatem kojarzona? Po tej promocji na pewno z dużą porcją literatury faktu i popularnonaukowej – wystarczy popatrzeć na ofertę Copernicus Center Press, CzarnegoLiterackiego.

Przypominam, że promocja urodzinowa Ebookpoint trwa jeszcze tylko przez niedzielę.

Czytaj dalej:

Artykuł był przydatny? Jeśli tak, zobacz 6 sposobów, na jakie możesz wspomóc Świat Czytników. Dziękuję!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Książki na czytniki, Promocje dnia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Hosting: Zenbox

6 odpowiedzi na „After Party: promocja urodzinowa Ebookpoint przedłużona! Oto moje rekomendacje

 1. tate pisze:

  „chyba po raz pierwszy nie zdominowały jej książki wydawane przez grupę Helion. To jest jak sądzę wyraźny sygnał, że księgarnia nie chce być już kojarzona z Helionem.” Jak ceny książek informatycznych poszybowały w górę to skończyła się zabawa w kupowanie a zaczął się biznes czyli kupowanie tego co naprawdę niezbędne. :)

  15
 2. Józef pisze:

  Świetna rekomendacja z Lamżą, dzięki

  2
 3. Isaak pisze:

  Ktoś poratuje kodem do woblinka?

  0
 4. Czytelniczka pisze:

  Dzięki za zwrócenie uwagi na książki Andrzeja Chwalby :)

  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się proszę z zasadami komentowania i polityką prywatności

Komentarze do tego artykułu można śledzić także w formacie RSS.